Gestaltningsprojekt

Flera olika projekt har startas, och fler planeras, för att omprofilera områden med syfte att skapa en mer attraktiv innerstad.

Tidigare genomförda projekt

Dammhagsparken
Dammhagsparken uppfattades tidigare som en relativt anonym och otrygg plats. Det fanns inte heller något tydligt samband mellan skolgården och parken vilket innebar att eleverna inte använde den i någon större omfattning under raster och fritid. För att öka attraktiviteten för platsen påbörjades en renovering av parken våren 2015. Parken har nu blivit lite större, den gröna ytan “kryper in” över en mindre del av skolgården. Belysningen har moderniserats och blivit mer täckande. Ett nytt gångsystem, nya möbler och en grillplats har tillkommit och entréerna har gjorts tydligare.

Öster
Våren 2014 startades ett stadsförnyelseprojekt på Öster där gator har lagts om, belysningen ersatts med moderna armaturer, trottoarer fått ny beläggning och mer grönska har tillförts gaturummen.

Längs Östergatan skapades nya mötesplatser och de befintliga rustades upp, bl. a. med hjälp av vegetation, ny ljussättning och utrustning som bänkar och papperskorgar. Den tidigare enformiga gatan utan träd och få sittmöjligheter fick därmed en helt ny attraktionskraft.

Saluhallstorget
Ett av de större innerstadsprojekten staden genomfört är ombyggnationen av Saluhallstorget med omgivande miljö.

Delar av torget, öster om den gamla Saluhallsbyggnaden, har förvandlats till ett ”parktorg”. Här anlades en stenmjölsyta som omges av öar av träd samt en låg tegelmur som man både kan sitta och stå på. I torgets västra del stensattes markytan som sedan blivit möblerad med bl.a. bänkar och stora krukor.

När torget blev klart fortsatte projektet med ytor kring Saluhallsbyggnaden och Dammhagskolans västra sida. Bland annat anlades ett stråk i marktegel som kopplar ihop skolan med biblioteksplan och förstärker entrén till Öresundsgymnasiet. Stråket är utrustat med sittmöbler och i anslutning till skolan finns cykelparkering.

Framför Saluhallsbygganden har även en torgyta skapats som utrustats med ett vattenspel som kan fungera både som ett vackert smycke till platsen och som lockar till lek och vistelse. Saluhallstorget är en del av ett nytt stråk som förbinder stadskärnan med biblioteket, Dammhagsparken och vidare till Öster. Projektet är en mycket viktig och strategisk del av ett större arbete med att utveckla stadskärnan.

Järnvägstorget
I centrumkärnan genomfördes ett flertal stora och små projekt. I maj 2015 invigdes det nya Järnvägstorget som var klart efter ombyggnad. Platsen hade länge brukats som park men levt en tynande tillvaro. I samband med nya etableringar i den gamla stationsbyggnaden samt mindre nysatsningar på andra håll i området uppstod behov av fler parkeringsplatser. Genom att forma en parkeringsplats omgiven av grönska samt koppla denna till ett mindre torg utanför Systembolaget har ett nytt attraktivt stadsrum i centrala delar av staden skapats med både ny beläggning, planteringar och sittplatser.

Nya projekt

Österport
Betydelsen av en attraktiv entré till staden kan inte underskattas. För att skapa en vackrare, mer inbjudande och tydligare sådan till staden har en ny cirkulationsplats vuxit fram. I oktober 2018 kunde trafiken åter passera genom stadens nya cirkulationsplats Österport, som tidigare hette 33-lågor. I anslutning till platsen finns en ny parkeringsyta och även sammankopplande ytor med grönska och smakfull belysning.

Materialvalen har valts med noggrannhet och består till stor del av marktegel. Materialet har historiskt används på många platser i Landskrona och på denna plats vill staden knyta an till traditionen. Marktegel är ett material som åldras vackert och håller en god kvalitet på längre sikt.

Sofia Albertina
Arbetet med att färdigställa den nya platsen, Sofia Albertinas plats, är nu genomfört. Torgytan mellan Sofia Albertina och Hotell Öresunds nya anläggning har fått en ny stenbeläggning. Det kommer även planteras nya träd i den bastion som finns i mitten av torget där även sittplatser erbjuds. I projektet har även västra delen av Södra Långgatan omgestaltats där det, intill brofästet, har tillkommit en mindre torgyta med nyplanterade träd.

EPSON MFP image

Parken vid Sofia Albertinas kyrka och Drottninggatan var nästa etapp, med nya planteringar, omdragna gångstråk och nya parkbänkar.

Gågatorna
Under hösten 2018 omgestaltades Nygatan, Rådhusgatan och Stora Norregatan. Östergatan och Järnvägsgatan är också färdigställda. Målsättningen med projekten är en ännu mer attraktiv stadskärna som kan bidra till att fler vill njuta av utbudet som finns i centrum.

Medan Östergatan omgestaltades med ny beläggning, grönska och sittplatser fick Järnvägsgatan en mindre upprustning i form av ny växtlighet och sittplatser.