“Tillsammans” ger resultat och en tryggare stad

På senare år har Landskrona blivit tryggare. Det är de flesta överens om, inte minst stadens invånare. En förklaring till den positiva utvecklingen är det nära samarbetet mellan olika aktörer, som alla har ett och samma mål. Att Landskrona ska vara en stad där man trivs och dit många vill flytta.

Gemensamma mål
Anders Enqvist är polis i Landskrona sedan mer än 30 år. Under senare tid upplever han att det har hänt något i Landskrona.

– Det har blivit lugnare, helt klart, säger han.

En viktig förklaring till den positiva utvecklingen, understryker han, är att fler arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål nu, jämfört med tidigare. Men också att det finns ett växande engagemang från många av stadens invånare som vill se en förändring och en förbättring.

– Naturligtvis finns det fortfarande problem, men så har det alltid varit och kommer alltid att vara. Framför allt har den tunga kriminaliteten minskat, men också antalet mängdbrott har gått ner. Det är utan tvekan så att de långsiktiga insatser som vi inom polisen och andra arbetat med har börjat ge resultat och det är mycket glädjande.

– Det viktiga nu är att vi fortsätter på samma väg!

Tryggheten har ökat
Annika Persson arbetar som trygghetssamordnare på stadsledningskontoret i Landskrona. Hon ser också en tydlig förändring till det bättre.

– Tryggheten har ökat. Det framgår bland annat av de trygghetsmätningar som görs varje år och som ger en bild av hur staden utvecklats och upplevs av invånarna. Samtidigt måste man vara ödmjuk. Det finns fortfarande en hel del kvar att arbeta med.

– Mycket kan bli ännu lite bättre, steg för steg.

Annika Persson understryker också att ett förändrat arbetssätt varit en nyckel till den positiva utvecklingen. Vi har gått från ett stuprörstänkande till en strävan att arbeta mer synkroniserat och med helheten. På så sätt blir arbetet mer effektivt. Annika Persson pekar särskilt på två områden i staden, Wrangelska parken och Karlslund, där det fortsatta arbetet för att skapa ökad trygghet koncentreras.

Framgångsrikt verktyg
För att bilda sig en uppfattning om vilka problem som kännetecknar de båda områdena i dag har det genomförts så kallade trygghetsvandringar.

– Det är ett verktyg som visat sig vara framgångsrikt, säger Fredrik Stenberg, som bland annat jobbar med trygghetsfrågor på Landskrona Stadsutveckling. Genom att samla många personer som kan vara med och påverka den framtida utvecklingen, får man en samsyn på både nuläge och saker som behöver åtgärdas.

Trygghetsvandringarna har inkluderat såväl representanter från olika förvaltningar inom Landskrona stad som representanter från Polisen, Räddningstjänsten, andra myndigheter samt fastighetsägare i områdena.

– Men det kanske enskilt viktigaste är att de som bor i områdena fått komma till tals, berätta hur de upplever sin situation och ge förslag på konkreta förändringar som kan göra områdena både trivsammare och säkrare, fortsätter Fredrik Stenberg.

Fredrik Stenberg får medhåll av både Annika Persson och Anders Enqvist, men också av Helena Rasmusson som arbetar på Hyresgästföreningen i Landskrona.

– Särskilt intressant var det att höra vad de unga tjejerna, som var med på trygghetsvandringen på Karls-lund, tyckte, säger Helena Rasmusson. Att få ta del av barnens perspektiv och deras upplevelser, vad som gör att de känner sig otrygga och höra deras förslag på konkreta åtgärder var både roligt och värdefullt.

Trygghetsvandringen runt Wrangelska parken, gav också konkreta förslag på förbättringar. Det handlade exempelvis om bättre belysning, att ta bort växtlighet och en önskan om en ökad polisiär närvaro för att störa de grupper som ägnar sig åt olika former av kriminell verksamhet, exempelvis försäljning av narkotika, och som av de boende upplevs som hotfulla. Men också att fastighetsägarna i området behövde vidta olika åtgärder.

Samtliga som deltar i arbetet för att göra Landskrona tryggare är också överens om att just fastighetsägarna spelar en central roll för utvecklingen i ett område.

– Det är de som har den dagliga kontakten med hyresgästerna, men det är också de som har ansvaret för att se till att fastigheterna är i gott skick, att de inte får förfalla, säger Helena Rasmusson. Rimligen ligger det ju i allas intresse att det är ordning och reda och välskött.

– Många gånger handlar det om ganska grundläggande förbättringar som sammantaget ger bra resultat. Det kan vara allt från att se till att det är rent och snyggt utanför fastigheten och i trapphusen, att det finns bra lås, att belysningen fungerar, att källarförråden är säkra och bara tillgängliga för hyresgästerna samt att det allmänna underhållet sköts på ett professionellt sätt, inflikar Fredrik Stenberg.

– Att vara noga med vem man hyr ut till är självklart också viktigt liksom att man följer upp när det uppstår problem.

Trygghetscertifiering
Intresset från många av stadens fastighetsägare att delta i Landskronas trygghetsarbete har ökat år för år, understryker Fredrik Stenberg.

– Det finns absolut en positiv inställning till det arbete som staden gör kring de här frågorna, säger han och lyfter fram den trygghetscertifiering som är ett av de verktyg som Landskrona Stadsutveckling arbetar med.

– Det är ett bra hjälpmedel för att säkerställa fastighetens skick, där vi går igenom olika delar punkt för punkt. Dels ger det fastighetsägaren en tydlig bild av nuläget, dels visar det konkret på var det finns en förbättringspotential. De fastigheter som uppfyller kraven får en
plakett att sätta upp på fastigheten, något som vi hoppas ska sporra fler att få sina fastigheter certifierade.

Sammanfattningsvis finns det i dag en samsyn på hur man ska arbeta med trygghetsfrågor i Landskrona och att det arbete som hittills lagts ned gett resultat.

– Det här arbetet är viktigt för alla som bor i staden, men också för bilden av Landskrona, framhåller Fredrik Stenberg. Vi på Landskrona Stadsutveckling ser fram emot ett fortsatt samarbete med de olika aktörerna, framför allt stadens fastighetsägare.