Landskrona är på rätt väg

Från vision till verklighet. Så skulle man kunna beskriva den utveckling som skett i Landskrona under de senaste åren, och där Landskrona Stadsutveckling spelar en viktig roll.

Från att ha varit en stad med ett delvis skamfilat rykte andas Landskrona i dag optimism och framtidstro. Vi kan alla glädja oss åt att allt fler människor trivs i vår stad och att många också väljer att flytta till Landskrona. Samtidigt ser vi ett ökat intresse från näringslivets sida för att etablera sig här och skapa nya arbetstillfällen.

Att alla ansträngningar som gjorts gett resultat bevisas också av det växande intresse som finns på nationell nivå för hur Landskrona arbetar med stadsutvecklingsfrågor. I dag får vi ofta förfrågningar från andra städer som vill lära sig mer om hur vi resonerar och arbetar.

Bakom stadens positiva utveckling ligger ett omfattande arbete som engagerar många goda krafter, där Landskrona Stadsutveckling varit en av flera aktiva och drivande deltagare, liksom många av stadens fastighetsägare.

Som nytillträdd VD konstaterar jag att många positiva resultat uppnåtts, men att det fortfarande finns flera viktiga och stimulerande uppgifter att arbeta vidare med, för att Landskrona ska bli en ännu bättre stad, där man trivs och känner trygghet.

Just mot den bakgrunden är det en av mina viktigaste uppgifter framöver att dra upp riktlinjer för hur Landskrona Stadsutvecklings fortsatta arbete ska se ut under kommande fem år. Vilka är de övergripande utmaningarna, vad ska prioriteras och vilken strategi ska vi använda för att uppnå uppsatta mål? En annan viktig aspekt på dagordningen är hur vi kan skapa ett både större och djupare engagemang hos den breda allmänheten – alla Landskronabor. En årsredovisning ska ju per definition blicka tillbaka på det år som gått och det finns flera påtagliga saker och händelser att rapportera om.

För fastighetsägare som missköter sina fastigheter ska det vara svårt att verka i Landskrona. Som en följd av detta pågår ett resultatrikt arbete genom samverkan mellan olika förvaltningar, exempelvis miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Även genom samverkan med myndigheter som Polisen och Räddningstjänsten.

I första hand handlar det om att inleda en dialog och påtala brister och se till att dessa åtgärdas och i sista hand om tvångsförvaltning och tvångsinlösning av fastigheter. Givetvis ser vi att ett nära samarbete är bäst för staden och fastighetsägarna, men också för hyresgästerna.

Ett bra exempel på hur vi arbetar är Kronan 5 med fastigheten Karl XV 5, en sekelskiftesbyggnad i Landskronas centrum, som tidigare var sliten och nedgången.

För tre år sedan förvärvade Landskrona Stadsutveckling fastigheten och under 2018 genomfördes en omfattande renovering. I dag är huset ombildat till en bostadsrättsförening med 16 lägenheter, och i mitten av december månad var det dags för inflyttning.

Ett liknande projekt är Kronan 6, med den fastighet i Asmundtorp som förvärvades under 2018. En miljöinventering har genomförts och en rivning stundar för att det på sikt ska kunna byggas nya bostäder på tomten samtidigt som den allmänna miljön förbättras för alla i samhället. Området runt Wrangelska parken och Gröna gång i centrala Landskrona är ett tredje exempel på hur vi arbetar för att skapa en tryggare och mer trivsam stadsmiljö.

Området upplevs av många som otryggt och tillsammans med fastighetsägare, boende i området och polisen har vi gjort en kartläggning som syftar till att skapa en tryggare miljö. Det handlar om allt från en öppnare och mer välkomnande entré till förbättrad belysning och bättre skötsel av grönområdet, men också om ökad närvaro av polisen och ny bebyggelse, som kan bidra till en mer blandad socioekonomisk utveckling.

Ambitionen framöver är också att få Cityidrott att etablera sig i dom tomma lokalerna runt parken.

Under året har Landskronas Stadsutveckling även fört en dialog med Region Skåne om hur delar av stadens gamla sjukhusområdet kan utvecklas. För tre år sedan köpte Landskrona Stadsutveckling Sjukhuskvarteret 18 och 19 som består av den tidigare överläkarvillan och en mindre hyresfastighet. I den nya detaljplanen ingår ett nytt 16-våningshus, radhus samt renovering av överläkarvillan som ska bevaras.

Förutom att skapa en trivsam miljö är ett av syftena med detaljplanen att öka utbudet av bostads- och äganderätter för att på så sätt uppnå en bättre balans mellan olika upplåtelseformer och ge ytterligare tillfälle för inflyttning i staden.

En av Landskrona Stadsutvecklings viktigaste uppgifter är att ha en kontinuerlig dialog och samarbete med stadens alla seriösa fastighetsägare, butiksägare och andra näringsidkare. I dag finns det i stort en samsyn på hur Landskrona ska utvecklas i framtiden, hur segregation och utanförskap kan motverkas och vad som behövs för att skapa en mer levande stadskärna med butiker, restauranger, kontor och bostäder.

I det sammanhanget kommer de frukostträffar vi nu återinför under 2019 att ha en betydelsefull roll. Dels för att skapa kontakter, utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma frågor. Dels för att framföra synpunkter, idéer och lära mera av varandra och även få nya intryck av hur man arbetar med liknande frågor i vår omvärld.

För tre år sedan tog Landskrona Stadsutveckling fram kriterier för en trygghetscertifiering av fastigheter. Syftet är att premiera serösa fastighetsägare och deras insatser.

Det arbetet intensifieras nu utifrån ett utökat samarbete mellan stadens olika förvaltningar, baserat på en checklista med olika kriterier som ska uppfyllas och där syftet är att öka de boendes trivsel och säkerhet. Det handlar om bättre belysning, bättre renhållning och sophantering, säkra lås, allmänt skick på fastigheten plus mycket annat.

Under det verksamhetsår som nu ligger framför oss fortsätter vårt arbete oförtrutet med att utveckla Landskrona till en attraktiv stad i en växande region. Det är, som alla säkert förstår, ett långsiktigt arbete och jag ser fram emot att få göra det tillsammans med fler
aktörer och många goda krafter som har samma mål – att Landskrona ska vara den stad där många vill bo, arbeta och leva.

Landskrona i januari 2019

Hampus Trellid
VD Landskrona Stadsutveckling AB